Aviso legal

Orella pendella garante que todos os datos recollidos a través dos distintos formularios deste sitio web serán utilizados na forma e coas limitacións e dereitos que concede a Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal. O tratamento e xestión destes cumpre co estipulado no Real Decreto 1720/2007, de 21 de Decembro, polo que se aproba o Regulamento de medidas de seguridade dos ficheiros automatizados que conteñan datos de carácter persoal.

Todos os datos achegados polo usuario a través destas páxinas son tratados segundo o disposto na Lei de protección de datos.

Orella pendella incorpora os datos ó seu ficheiro de usuarios co fin de ofrecerlles os seus servizos. Ó cubrir e enviar calquera formulario cos seus datos o usuario acepta a súa inclusión no ficheiro de Orella pendella. Por outra banda, Orella pendella comprométese a que os datos nunca serán facilitados a terceiros.

O usuario ten dereito a coñecer, rectificar ou cancelar os seus datos recompilados no noso ficheiro en calquera momento. Pode facelo a través deste formulario